Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Thứ 6 ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy của Công ty tại địa chỉ Km7, quốc lộ 18, khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.