Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 11,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại:

* Từ ngày 12/06/2015 đến ngày 30/06/2015 : cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

* Từ ngày 15/07/2015 : cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến Thành.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.