Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00’ Thứ Ba, ngày 12/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY), số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá  thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015;
+ Định hướng phát triển của Công ty năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về  việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội  đồng quản trị;
+ Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ  Công ty;
+ Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.