Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng khởi Palace

- Nội dung lấy ý kiến: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016;
+ Các nội dung khác.

b. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.