Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  bắt đầu lúc 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: địa điểm tổ chức sẽ được Công ty thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty

- Nội dung lấy ý kiến:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.