CTCP Bao bì Tiền Giang (BTG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

- Lý do và mục đích:  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 đợt 1 bằng tiền mặt.

1, Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau

- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Nội dung họp :

+  Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Một số vấn đề khác.

2, Tạm ứng cổ tức năm 2014 đợt 1 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán : 06/05/2015

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối  với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 06/05/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.