Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4/2016 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trên thư mời)

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016;
+ Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.