CTCP Thuỷ sản Bạc Liêu (BLF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông báo hoạt động công ty năm 2014.

+ Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu cho 2 Công ty nước ngoài đầu tư là NOSUI CORPORATION và UNIFOODS CORPORATION.

+ Chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

+ Vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.