Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, Nhà máy Chế biến rau quả - NGK Bắc Kạn (Tổ 1, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

(Thời gian và địa điểm nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ  đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật).

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021);
+ Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp;
+ Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 + Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.