CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: 

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+ Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

+ Thông qua các tờ trình.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.