CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại TPHCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+ Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.
+ Thông qua các tờ trình.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.