Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt  động kinh doanh 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh 2016;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt  động của Hội đồng quản trị 2015 và trọng tâm hoạt động 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và định hướng 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất  đã được kiểm toán năm 2015, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.