Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/306

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 09h00 ngày 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 21, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015. Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Tờ trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;
+ Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ  cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và  Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả  thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Tờ trình duyệt chuyển đổi mô hình hoạt  động sang Công ty mẹ - con và các nội dung liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.