Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2016

- Lý do và mục đích:  Tham dụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 09h00 ngày 29/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 21, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
+ Bầu bổ sung và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
+ Và các nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.