Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (BHS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích:           Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, địa chỉ Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tiến độ triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần đường Ninh Hòa vào Công ty cổ phần Đường Biên Hòa theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014.

+ Thông qua các Tờ trình: (1) Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Văn Lộc; (2) Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Thái Văn Chuyện; (3) Thông qua đơn từ nhiệm TV BKS của Ông Lê Nho Định.

+ Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

+ Báo cáo việc bầu mới chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

+ Báo cáo việc bầu mới chức danh Trưởng ban kiểm soát.

+ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

+ Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.