Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện  Dự kiến tổ chức tại Trường chính trị Tô Hiệu (số 284 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng) hoặc tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng (số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng) – sẽ được ghi trong thông báo mời họp

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2015, kế hoạch năm 2016; + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
+ Quyết định mức cho trả cổ tức năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016;
+ Và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.