Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 07/9/2015

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Bầu bổ sung thay thế các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Sửa đổi điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành;

+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.