Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Tại TP.Hồ Chí Minh (địa chỉ cụ thể thông báo sau).

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ  nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ  khác thuộc chủ sở hữu;
+ Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
+ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.