Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.