CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BBD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Trả cổ tức năm 2015

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến: Tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2016 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác theo đề xuất của Hội đồng quản trị và các nhóm cổ đông được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Trả cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ : 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 08/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.