CTCP Dược Becamex (BCP- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty cổ phần Dược Becamex thông báo sau trong thư mời dự Đại hội

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược Becamex.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
+ Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015.
+Phê duyệt kế  hoạch kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016.
+Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2016.
+Thông qua việc lựa chọn đơn vị  kiểm toán xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.