Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/04/2016 đến 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và định hướng 2016;
+ Báo cáo hoạt động của BKS 2015 và kế hoạch 2016;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016 của Ban điều hành;
+ Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;
+ Danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2016;
+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+ Tờ trình về việc khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành (nếu có);
+ Các tờ trình và các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.