CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/10/2016

- Lý do và mục đích:   Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 982 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính bằng: 982x15%=147,3 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 147 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,3 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.