Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức (BBL – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h30 ngày 17/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Cảng Bourbon Bến Lức, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long an.

- Nội dung lấy ý kiến:

-     Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
-     Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
-     Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát;
-     Thông qua Báo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
-     Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016;
-     Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, hoạt động trong năm 2016;
-     Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
-     Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;
-     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.