Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á (BAM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích:        Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:             1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:      Dự kiến ngày 02/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Khu Resort Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc;

 + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.