Công ty cổ phần 482 (B82- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

 Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần 482, Số 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
-     Nội dung họp dự kiến:                    
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Giám đốc Công ty;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số nội dung liên quan khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.