Công ty cổ phần Việt An (AVF –UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 08/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Việt An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

+ Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

+ Các tờ trình thông qua báo cáo tài chính, chọn đơn vị kiểm toán, phân chia lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS,...

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.