Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, số cổ phiếu được nhận cho cổ đông A là 123 * 5% = 6,15 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu và 1.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,15 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty : 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Quý cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến Công ty làm thủ tục.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRASM151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRASM1510

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 107.287.740 cổ phiếu

- Giá phát hành:10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau : (123*1)/1 = 123 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày  10/08/2015 đến ngày 08/09/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2015 đến ngày 15/09/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty : 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Quý cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến Công ty làm thủ tục.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.