Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
+ Thực hiện chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.