CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ năm, ngày 14/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Các nội dung liên quan khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.