Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát (APG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát – Tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng hợp hoạt động của APG năm 2015 và  định hướng chiến lược năm 2016 của Hội đồng quản trị
+ Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của APG
+ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 đã  được kiểm toán của APG
+ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ  tổ chức và hoạt động
+ Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của APG
+ Thông qua tờ trình chuyển sàn niêm yết sang Sở  giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.