Công ty cổ phần Nam Việt (ANV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  28/05/2016

- Địa điểm thực hiện:  19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và 2016;
+ Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;
+ Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.