Công ty cổ phần Alphanam E&C (AME – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 30/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

- Nội dung họp:                    

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán trong năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.