Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP (AMD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 20/02/2016

- Địa điểm thực hiện:    Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016, phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để 

tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.