Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32C – KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2015 và mức trả năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.