Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
-     Nội dung họp:                  
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.