CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), trong đó:  
+Tỷ lệ cổ tức năm 2015: 5%/cổ phiếu
+Tỷ lệ cổ tức năm 2016: 5%/cổ phiếu
+Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 5%/cổ phiếu
- Ngày thanh toán:  04/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV, Số 05 Thân Cảnh Phúc, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc công ty sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông theo yêu cầu.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.