Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 04/2016.
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau.

- Nội dung họp:
* Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
* Báo cáo của Ban Kiểm soát;
* Báo cáo của Đơn vị kiểm toán;
* Thông qua: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; thù lào HĐQT và Ban Kiểm soát; lụa chọn công ty kiểm toán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.