Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2015

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt  động SXKD năm 2015;
+ Trình kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;
+ Các tờ trình của HĐQT:
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
* Chọn đơn vị kiểm toán  để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016;
* Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
b. Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 21/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 21/04/2016 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.