Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (ACE - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Đông Xuyên – số 9A Lương Văn Cù, TP. Long Xuyên, An Giang

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các vấn đề quan trọng khác.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 26/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.