Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (ACE – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15, tương đương 15% vốn điều lệ (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:15 sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15, cổ đông A sẽ được nhận thêm 15,90 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần, phần lẻ thập phân 0,90 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Bê tông ly tâm An Giang và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.