Công ty cổ phần Bêtông Becamex (ACC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thứ 6, ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Tổ thư ký HĐQT năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Phê duyệt việc HĐQT bổ  nhiệm bổ sung thành viên HĐQT;
+ HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.