Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 16/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến tre.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị;
+     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+     Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
+     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.