Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 6, tòa nhà 29T - Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2016;
+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015;
+ Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2014, phương án phân phối lợi nhuận 2015, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Quyết toán ngân sách 2015, kế hoạch ngân sách 2016 của Ban kiểm soát Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung ủy viên Hội  đồng quản trị Công ty
+ Các vấn đề khác.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 15/04/2016 tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ tầng 6 tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà Nội) và xuất trình chứng minh thư nhân dân

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.