Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 100:25 (người sở  hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. 

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 21 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 21x25%=5,25 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân. 

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty

- Nội dung lấy ý kiến:          Thông qua phương án phát hành 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng cho nhà đầu tư riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.