Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp:                  

+ Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2014, dự kiến cổ tức 2015;

+ Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2015;

+ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.