Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua kết quả hoạt đồng sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, phương án chia cổ tức năm 2015, dự kiến cổ tức năm 2016;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
+ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.