(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.655,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh và báo cáo tài chính quý IV/2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán, tờ trình xin phê duyệt Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.