(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6,5 tỷ đồng và thu nhập bình quân người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng. Cổ tức dự kiến chia năm 2017 ở mức 7%/mệnh giá.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt trên 4,6 tỷ được phân phối thành 4 khoản sau: chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 6%/mệnh giá, dự kiến 1,1 tỷ đồng; trích quỹ đầu tư phát triển 1,1 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2,3 tỷ đồng; trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 179 triệu đồng.

Đại hội đã thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017. Đồng thời, thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Năm 2016, VITE đạt doanh thu 208 tỷ đồng, bằng 186% kế hoạch; lợi nhuận đạt 6,8 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch, tăng 22% so với năm 2015; hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (99%); thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng, bằng 116% kế hoạch.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.