(ĐTCK) VIB vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội.

Theo tài liệu này, năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng tài sản đạt 104.500 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 70.000 tỷ đồng, tăng 25% trong 2 năm liên tiếp. Trong năm 2016, VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Tiếp nối 2 năm 2014 và 2015 với chính sách chia cổ tức và cổ phiếu thưởng ở mức cao ở mức 23% và 25%, năm 2016, HĐQT VIB trình ĐHĐCĐ duyệt kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông tối đa 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của NHNN) và cổ phiếu thưởng 39,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 3,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).
Một phương án khác được trình ĐHĐCĐ lựa chọn là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 8,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).
Ngoài ra, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhận viên 0,4% trên vốn điều lệ, tương đương gần 23 tỷ đồng.
Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.